петак, септембар 28, 2007

7. SWОТ АНАЛИЗА

SWОТ анализа даје приказ предности, слабости, шанси и претњи за одрживи развој Србије. Она омогућава препознавање позитивних и негативних фактора који утичу на остварење опредељења и успоставља равнотежу између интерних способности и екстерних могућности.

Предности

 • § добра географска позиција земље;
 • § потенцијално квалитетни људски ресурси (кадрови);
 • § успостављене институције и правне основе демократског и отвореног друштва
 • § реформски процеси започети у највећем броју сектора;
 • § раст приватног сектора;
 • § успостављање поверења на регионалном нивоу и подизање угледа Србије у региону;
 • § пораст свести о потреби планирања одрживог развоја на локалном нивоу;
 • § смањење текућих дисбаланса у финансирању фондова социјалног и пензијско - инвалидског осигурања;
 • § висок степен биолошке разноврсности;
 • § разноврсни природни ресурси;
 • § висок степен културне инфраструктуре и културних вредности;
 • очувана животна средина у неиндустријализованим областима.

Слабости

 • § неадекватан ниво генерализованог поверења грађана у институције;
 • § висок степен диспаритета у регионалном развоју;
 • § спор процес приватизације;
 • § недовољно „greenfield“ инвестиција;
 • § недовољно улагања у развој привреде;
 • § недостатак саобраћајне и комуналне инфраструктуре;
 • § наставак одлива мозгова и након 2001. године;
 • § веома ниска стопа издвајања за образовање и науку из БДП-а;
 • § недостатак консензуса о правцима даље регионализације и децентрализације;
 • § етноцентризам у делу владајуће елите;
 • § неповољан друштвено – економски положај младих;
 • § низак ниво партиципације грађана;
 • § непланска експлоатација природних ресурса;
 • § прекомерно загађење вода, ваздуха и земљишта;
 • § лоша пракса управљања отпадом;
 • недостатак подстицаја за смањење загађења.

Шансе

 • § интеграција у ЕУ;
 • § укључивање у фондове ЕУ;
 • § сарадња са (интелектуалном) српском дијаспором;
 • § увођење норми и стандарда ЕУ којима се обезбеђује квалитет животне средине;
 • § завршетак процеса приватизације;
 • § даљи развој и јачање демократских институција у областима друштвеног развоја;
 • § смањење корупције и повећање нивоа транспарентности;
 • § јака политичка воља за спровођење законских реформи;
 • § повећање јавно-приватног партнерства;
 • § увођење концепта чистије производње;
 • унапређење енергетске ефикасностии рационално коришћењесировина.

Претње

 • § растући степен нетолеранције и друштвене подељености;
 • § пораст незапослености, сиромаштво, задуженост и успорен привредни развој;
 • § заостајање за регионом услед нерешених политичких питања;
 • § могућности нове изолације земље (отворене или прикривене);
 • § нерешена питања борбе против корупције и организованог криминала;
 • § неповољни демографски трендови;
 • § могуће одсуство политичке воље за спровођење законских реформи;
 • § недовољна информисаност јавности и недовољно развијена јавна свест;
 • § принцип „не у мом дворишту“;
 • § недостатак инвестиција за изградњу инфраструктуре;
 • § покретање индустријске производње застарелим технологијама (стварање «раја за загађиваче»);
 • растући ниво саобраћаја уз коришћење горива лошег квалитета.

5 коментара:

Анониман је рекао...

Umesto mnogo priče o ovom odeljku Strategije citiraću jedan tekst (http://www.mindtools.com) vezan za SWOT analizu.
"SWOT can be used in two ways - as a simple icebreaker helping people get together and "kick off" strategy formulation, or in a more sophisticated way as a serious strategy tool. If you're using it as a serious tool, make sure you're rigorous in the way you apply it:
* Only accept precise, verifiable statements ("Cost advantage of US$10/ton in sourcing raw material x", rather than "Good value for money").
* Ruthlessly prune long lists of factors, and prioritize factors so that you spend your time thinking about the most significant factors.
* Make sure that options generated are carried through to later stages in the strategy formation process.
* Apply it at the right level .
* Supplement it with other option-generation tools - none is likely to be completely comprehensive."
Postavljam pitanje da li je neko u timu koji je radio Strategiju razmišljao o njenoj primeni (SWOT analizi) kao ozbiljnom strateškom alatu ili je ona korišćena samo za razbijanje leda na sastancima?
Pa i ako je za razbijanje leda suviše je površna.

Анониман је рекао...

Zao mi je sto neko ko povrsno zna sta je SWOT analiza radi ovako ozbiljne stvari. Molim Vas da nekoliko puta procitate sta znace "sanse" u SWOT analizi, pa ako i dalje ne kapirate, pozovite me da Vam objasnim.

Slavisa Jelenkovic
Opstinska uprava Pirot

Европски покрет у Смедеревској Паланци - European Movement in Smederevska Palanka је рекао...

Презентирана Стратегија одрживог развоја Републике Србије одражава ставове експертског тима који ју је радио и не одражава ставове Европског покрета у Смедревској Паланци имајући у виду ограничен обим ангажовања у њеној изради (1 састанак марта 2006.г. на коме смо давали сугестије (Конференција «Стратегијa одрживог развоја Републике Србије» 28. марта 2006.)‎, 3 координациона састанка са члановима ширег састава радних група за израду Стратегије и могућност да је коментаришемо пре њеног јавног презентовања (могућност коју смо и искористили и где смо изнели примедбе и о SWOT анализи)).

Анониман је рекао...

Колико видим око SWOT анализе је почела доста жива дискусија. Пошто имам нека сазнања цитираћу их уз напомену да су рађена за потребе израде стратегије локалног развоја али су применљива и у овој ситуацији.
SWOT анализа је кључни алат за идентификацију компаративних предности подручја и пружа главне улазне ‎податке за одређивање елемената за развој. Реализује се путем “браинсторминг” дискусије (унутар група), ‎о интерним (подложним контроли) снагама и слабостима те екстерним (неподложним контроли) претњама ‎и приликама.‎
Снаге су предности/фактори који заједници или регији дају њене конкурентске предности односно чине ‎подручје атрактивним местом за живот и пословање.(Помоћ у идентификацији снага било би питање: “У ‎коју сврху би ова снага била корисна?”; нпр. за директна страна улагања, за почетак бизниса, за ‎могућности нових радних места, итд).‎
Слабости су фактори или трендови који представљају препреке или ограничења за развој. ‎Оне могу бити: друштвене, физичке, финансијске, законске, политичке, националне, традиционалне, итд.‎
Могућа питања:‎
‎-Где смо слаби и шта лоше радимо?‎
-Шта можемо побољшати?‎
‎-Шта треба да избегавамо?‎
Процена снага и слабости зависи од контекста одређеног аспекта ‎
Прилике су услови који олакшавају или омогућују развој конкурентских предности. Основни елемент за ‎идентификовање неке прилике је тренд.‎
Могућа питања:‎
-Који трендови би били корисни за развој?‎
-Које снаге би могле постати и шансе?‎
-Које позитивне промене се предвиђају?‎
Претње су неповољни трендови који доводе до губитка или опадања конкурентности или развоја (стагнације) уопште.‎
Могућа питања:‎
-Сa којим се препрекама суочавамо?‎
-Који трендови изазивају опадање или појављивање препрека у развоју (негативни ‎трендови)?‎
-Да ли неке промене изван подручја утичу на развој?‎
Неколико савета:‎
-SWOT мора да води до конкурентских предности подручја ( у нашем случају је то Република Србија), тако да то није “списак за ‎куповину” заинтересованих страна.‎
-SWOT мора бити јасан и искрен/реалан.‎
-SWOT мора бити кратак и циљан.‎
-Сва четири фактора SWOT-а морају се анализирати једни у односу на друге (матрица).‎
-Резултати “браинсторминга” о SWOT-у, морају се пажљиво анализирати.‎

Начин поступања код SWOT анализе може да се представи и тако што ћемо поставити неколико кључних ‎питања: ‎
+Штa пoсматрам? ‎
-Тачно препознавање предмета анализе (секторски и/или просторно)‎
+Која унутрашња својства има разматрана структура? ‎
-Сваки предмет анализе има у одређено време специфину унутрашњу структуру, а свака ‎карактеристика структуре има позитиван или негативан утицај на развој (снаге и слабости):‎
-‎•‎препознавање постојећих унутрашњих структуралних карактеристика ‎
‎-•оцена унутрашњих карактеристика структуре и категоризација у снаге или слабости ‎
+Који су спољњи утицаји? ‎
-Спољњи чиниоци утичу на сваки предмет анализе при чему неки подстичу развој а неки га ‎спречавају (шансе и претње): ‎
‎-•‎препознавање постојећих спољњих утицаја ‎
‎-•оцена спољњих утицаја и категоризација у шансе или претње

На бази SWOT анализе која је представљена у виду матрице могу да се дефинишу различите ‎стратегије на бази њене пажљиве анализе:‎
---Стратегија снага и прилика (SО)‎.
Употребити унутрашњу снагу да би се ‎искористиле спољње шансе
---Стратегија слабости и шанси (WО)‎. Савладати унутрашње слабости ‎користећи шансе из окружења
---Стратегија снаге и претње (SТ)‎.
Употребити унутрашњу снагу како би ‎се савладала спољња претња
---Стратегија слабости и претње (WТ)‎. Минимизирати унутрашње слабости и ‎избећи спољње претње.


Да би се одредила одговарајућа комбинација стратегија које су понуђене у матрици, мора се узети у ‎обзир следеће:‎
- степен тренутног развоја/ неразвијеним земљама или заједницама препоручује се да користе ‎стратегију снага и прилика (СО) - стратегија maxi-maxi;‎
- како фокусирана стратегија задовољава неке потребе (нпр. стратегија кризе: стратегија SТ -‎снага и претњи);‎
- која је сврха планирања развоја (нпр. превазилажење тренутних проблема - стратегија ‎реформе).‎

Пажљивом анализом формулација из Стратегије одрживог развоја Републике Србије долази се до закључка да речено није уважавано,односно ако Републику Србију посматрамо као систем ситуација је још гора јер су снаге и слабости унутрашњи фактори система који се посматра а прилике и претње спољњи фактори (они који делују на систем) а у формулацијама имамо да су неке од унутрашњих карактеристика система сврстане у шансе или претње што методолошки није коректно.
Такође је проблем и у изјавама SWОТ анализе које су непрецизне (оне морају да буду прецизне и да могу да се верификују). Имајући у виду комплексност проблема (израда Националне стратегије одрживог развоја) много већа пажња је морала да буде посвећена наведеним аспектима и без наведених методолошких лутања. У пракси можемо наћи разрађеније SWOT анализе коришћене за израду локалних и регионалних стратегија развоја тако да је недопустиво да SWOT анализа за Националну стратегију одрживог развоја буде неразрађена и са методолошким неусаглашеностима.

Анониман је рекао...

Drago mi je da je g. Milan Milosevic podrobno objasnio sta je SWOT, ali mislim da ce time jos samo dodatno da zbuni "expertski" tim koji je radio SWOT. Ja cu probati da bidem vrlo koncizan i prostim recima cu "expertima" objasniti sta je SWOT:
1. SWOT daje odgovore na pitanje "Gde smo SADA?"
2. Odgovori za prednosti (Strengts) i nedostatke (Weaknesses) se odnose na sam sistem koji se analizira (iznutra).
3. Odgovori za mogucnosti (Opportunities) i pretnje (Treats) se trebaju odnositi na okruzenje van sistema koji se analizira.

Koje greske je pravio "expertski" tim?
- npr. u mogucnostima(sansama) "experti" stavljaju citiram: "smanjenje korupcije i povecanje nivoa transparentnosti". Dakle stavljaju svoje zelje i pretpostavke. Gospodo "experti" SWOT se radi za TRENUTNO STANJE, a ne za vaše ZELJE! Vi ste verovatno hteli da kazete da je trenutno u Srbiji MANA sto postoji korupcija i netransparentnost. To je trenutno stanje, pa samim tim to treba da ide u NEDOSTATKE (problem unutar sistema) ili u PRETNJE (ako mislite da je to van sistema koji analizirate).

Ovo su osnove SWOT analize. Uopste ne zelim da se upustam u to sta ste uradili sa ovakvim (kvazi) analizama. Ako ste slucajno znali da koristite i neku dodatnu analizu koja bi iz SWOT-a dovela do nekih rezultata, onda ste sigurno izvukli 100% pogresne zakljucke. Ali, postio ste koristili SWOT proforme, verujem (i vidim) da ste zakljucke formirali na osnovu svojih predubedjenja.

Jadna takva strategija koja se bazira na pogresnim analizama, a zakljucci baziraju na onome sto mislite da bi trebalo da bude.

Slavisa Jelenkovic dipl.ing. menadzmenta
Opstinska uprava Pirot

p.s.
Nadam se da ce i "experti" citati ove nase komentare...