петак, септембар 28, 2007

‎5. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ‎

Стратегија одрживог развоја Србије настаје у тренутку када су већ усвојене или припремљене одређене националне развојне стратегије које су од непосредне важности за овај документ. То су: Национална стратегија Србије за приступање Европској унији, Национална стратегија смањења сиромаштва, Национална стратегија економског развоја Србије 2006-2012., Нацрт Националног програма заштите животне средине, као и усвојене секторске стратегије.

Перспектива остваривања одрживог развоја Србије је у увођењу, прилагођавању и имплемензтацији принципа који доминирају у Европској унији, односно у повећавању конкурентности која се заснива на знању, иновацијама и предузетништву, како је дефинисано у Лисабонској стратегији ЕУ.

Кључни национални приоритети Србије чије испуњење ће у највећој мери омогућити остварење визије одрживог развоја до 2017. године су следећи:

§ Приоритет 1: Чланство у ЕУ

Да би остварила своје основно стратешко-политичко опредељење – укључивање у европске интегративне токове, придруживање, а потом и приступање ЕУ – Србија мора да испуни бројне, сложене и међусобно повезане, услове које је ЕУ формулисала пре више од једне деценије, кроз:

o развој стабилних институција које гарантују демократију, владавину права и поштовање и заштиту људских права и права мањина;

o развој тржишне економије, способне да се суочи са притиском конкуренције унутар ЕУ;

o усаглашавање са правним тековинама ЕУ и преузимање обавеза које проистичу из чланства.

§ Приоритет 2: Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст

Подстицање иновација, стварање бољих веза између науке, технологије и предузетништва, раст капацитета за истраживање и развој, укључујући нове информационе и комуникационе технологије, кроз:

o унапређење услова за привлачење страних директних инвестиција;

o макроекономску стабилност и повећање извоза;

o развој малих и средњих предузећа;

o завршетак приватизације;

o обезбеђење сигурности снабдевања енергијом уз повећање ефикасности енергетских субјеката и енергетске ефикасности привреде;

o подстицање иновација и промовисање предузетништва;

o промовисање информатичког друштва.

§ Приоритет 3: Развој људских ресурса и повећање запошљавања

Стварање већег броја радних места, привлачење стручњака, унапређивање квалитета и прилагодљивости радне снаге, већа улагања у људске ресурсе, кроз:

o спречавање одлива стручњака стварањем бољих радних услова;

o унапређење прилагодљивости радника и постизање веће флексибилности тржишта рада;

o улагања у развој људских ресурса кроз квалитетно и ефикасно образовање и перманентно усавршавање;

o социјалну укљученост и подстицање запошљавања младих;

o инвестирање у јавно здравље.

§ Приоритет 4: Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој

Унапређивање атрактивности земље, осигурање адекватног квалитета и нивоа услуга, кроз:

o проширење и унапређење саобраћајне инфраструктуре;

o развој комуналне инфраструктуре (водоснабдевање, пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом);

o смањење регионалних неравномерности и сиромаштва и подизање регионалне конкурентности;

o подстицање равномерног регионалног развоја и локалних развојних иницијатива отварањем различитих могућности сарадње приватног и јавног сектора;

o адекватно коришћење простора, као критичног ресурса за регионални развој;

o одрживи развој енергетске инфраструктуре у складу са очекиваним динамичним привредним растом.

§ Приоритет 5: Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса

Очување и унапређивање система заштите животне средине, смањење загађења и притисака на животну средину, коришћење природних ресурса на начин да се обезбеди њихова расположивост за будуће генерације, кроз:

o јачање узајамног деловања и остварење синергијских ефеката између заштите животне средине и економског раста, интеграција политике животне средине у развојне политике других сектора;

o инвестиције за смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија;

o смањење високе енергетске интензивности привреде Србије и ефикасније коришћење фосилних горива;

o подстицање коришћења обновљивих извора енергије;

o одрживу производњу и потрошњу, смањење отпада по јединици производа.

1 коментар:

Анониман је рекао...

Nešto mi nije jasno. Dilemu ću ilustrovati nekim definicijama prioriteta.
ZDNet Definition for: Priority
A particular order, or sequence, in which things take place (items processed, users served, etc.). A priority is based on a predetermined assignment of value, or importance, to different types of events and people.

----------------------
Iz http://www.yourdictionary.com
pri·or·ity
1. the fact or condition of being prior; precedence in time, order, importance, etc.
2.
1. a right to precedence over others in obtaining, buying, or doing something
2. an order granting this, as in an emergency
3. something to be given prior attention

----------------------
Iz http://www.m-w.com
1 a (1): the quality or state of being prior (2): precedence in date or position of publication —used of taxa b (1): superiority in rank, position, or privilege (2): legal precedence in exercise of rights over the same subject matter
2: a preferential rating; especially : one that allocates rights to goods and services usually in limited supply "that project has top priority"
3: something given or meriting attention before competing alternatives

----------------------
Iz http://encarta.msn.com
Definition:
1. greatest importance: the state of having most importance or urgency
Give this case priority treatment.
2. somebody or something important: somebody or something that is ranked highly in terms of importance or urgency
You've got to get your priorities right.
3. right of precedence: the right to be ranked above others
4. earlier occurrence: the state of having preceded something else

-------------------
Odmah se navode prioriteti ali nema scenarija (alternativa) koje su uzete u obzir. Ispada da Srbija ima samo jedan mogući scenario za dostizanje definisane vizije. Tu ne bi bio problem da je ova tvrdnja potkrepljena činjenicama odnosno modelom koji dokazuje da je ovakav scenario jedino moguć. Igranje na jednu kartu je mnogo opasno.
Takođe ovde ne videh vezu sa tri stuba strategije gde su trebali da se definišu tri ključna prioriteta (1. prioritet/stub: privreda zasnovana na znanju, 2. prioritet/stub: društvo sa izgrađenim socijalnim kapitalom i uvaženim socijalnim položajem građana, i 3. prioritet/stub: zaštićena i unapređena životna sredina). Nekako mi ovi prioriteti u ovom poglavlju deluju nategnuto i nepovezano sa osnovnim principiima održivog razvoja.
Možda grešim ali ovakva definicija prioriteta mi ima neki prizvuk političkog stava a kao što znamo kod političkih stavova često nema mnogo racionalnog i promišljenog.
Ako možete da mi date korektno metodološko obrazloženje bio bih vam zahvalan.