петак, септембар 28, 2007

13. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Спровођење Стратегије је кључни процес који следи након усвајања Стратегије. Од кључне важности је израда Акционог плана за спровођење Стратегије, политичка подршка и посвећеност владе, обезбеђено финансирање, праћење и ревизија. Национални акциони план одрживог развоја је кључни механизам за спровођење Стратегије. У Акционом плану циљеви постављени у Стратегији развијају се у активности.

За праћење предузетих мера одабран је сет међународно препознатих индикатора одрживог развоја.

Институционална одговорност за извештавање о напретку у спровођењу Стратегије је на Канцеларији за одрживи развој и међуминистарским радним групама. Извештаји о напретку припремају се једном годишње и засновани су на индикаторима одрживог развоја.

13.1. Индикатори одрживог развоја

Индикатори су веома важни за успешну оцену предузетих мера и активности на спровођењу Стратегије. Избор индикатора одражава везу са кључним предложеним инструментима. Да би били међународно упоредиви, одабрани индикатори су усаглашени са новом, ревидованом листом индикатора одрживог развоја УН, која обухвата и индикаторе спровођења циљева Миленијумског развоја.

Тема: Сиромаштво

Област: Недостатак прихода

Кључни индикатор: Проценат становништва који се налази испод националне линије сиромаштва

Дефиниција: Удео становништва са животним стандардом испод националне линије сиромаштва

Јединица мере: % сиромашних у односу на укупну популацију

Надлежне институције: Републички завод за статистику (DEVINFO база, Анкета о животном стандарду-АЖС)

Тема: Сиромаштво

Област: Недостатак прихода

Кључни индикатор: Однос просечне зараде жена и мушкараца

Дефиниција: Однос просечних зарада исплаћених запосленим женама и мушкарцима за редован рад

Јединица мере: % просечне зараде жена у односу на просечну зараду мушкараца

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Сиромаштво

Област: Неједнакост

Кључни индикатор: Показатељи неједнакости (GINI коефицијент)

Дефиниција: Збирна мера обима до којег се стварна расподела прихода, трошкова потрошње или зависна променљива, разликује од хипотетичке расподеле у којој свака особа прима идентичан удео

Јединица мере: Бездимензиони индекс у опсегу од 0 до 1 (0 показује стање апсолутне једнакости, у коме су приходи и имовина подједнако распоређени на све припаднике друштва, а 1 стање апсолутне неједнакости у коме су сви приходи и имовина припадају само једној особи)

Надлежне институције: Републички завод за статистику (DEVINFO база, Анкета о животном стандарду-АЖС)

Тема: Сиромаштво

Област: Неједнакост

Кључни индикатор: HDI – Индекс хуманог развоја

Дефиниција: Стандардизовани изведени индикатор који обухвата показатеље очекиваног трајања живота на рођењу, стопе писмености одраслих, нивоа образовања и бруто националног производа.

Јединица мере: Бездимензиони коефицијент између 0 и 1

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Сиромаштво

Област: Неједнакост

Кључни индикатор: Индекс регионалне неједнакости у хуманом развоју

Дефиниција: Однос индекса хуманог развоја општине са највишим HDI и општине са најнижим HDI

Јединица мере: HDI општине са највишим коефицијентом / HDI општине са најнижим коефицијентом

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Сиромаштво

Област: Помоћ сиромашнима

Кључни индикатор: Становништво обухваћено програмима државне помоћи и подршке

Дефиниција: структура и обухват становништва социјалним трансферима у систему социјалне сигурности

Јединица мере: % корисника у односу на број сиромашних или у укупном становништву

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Министарство рада и социјалне политике

Тема: Сиромаштво

Област: Животни услови

Кључни индикатор: Проценат изграђених социјалних станова у односу на укупан број завршених станова

Дефиниција: Број изграђених станова уз подршку буџетских средстава (државе) за домаћинства која не могу решити стамбену потребу на тржишту у односу на укупан број изграђених станова

Јединица мере: %

Надлежне институције: Национална стамбена агенција,

Тема: Управљање

Област: Корупција

Кључни индикатор: CPI – Индекс перцепције корупције

Дефиниција: Индекс корумпираности јавних службеника и политичара, срачунат по методологији Transparency International

Јединица мере: Бездимензиони индекс у распону 1 до 10; 1 показује да је корупција највећа, 10 да нема корупције

Надлежне институције: Transparency International,

Тема: Управљање

Област: Корупција

Кључни индикатор: Степен општег поверења грађана

Дефиниција: Индекс генерализованог поверења грађана рађен по методологији WVS, петогодишње праћење

Јединица мере: %

Надлежне институције: Институт друштвених наука као прилог истраживању World Value Survey,

Тема: Управљање

Област: Криминал

Кључни индикатор: Број забележених криминалних дела насиља на 100.000 становника

Дефиниција: Укупан број криминалних дела забележен у полицијским статистикама, без обзира на врсту

Јединица мере: Број забележених случајева у полицији /100.000 становника, годишње

Надлежне институције: Министарство унутрашњих послова,

Тема: Управљање

Област: Ефикасност државне управе

Кључни индикатор: Степен е-владе

Дефиниција: Успостављање електронске владе као савременог начина управљања државом

Јединица мере: Број државних органа који су увели систем е-владе

Надлежне институције: Завод за информатику,

Тема: Здравље

Област: Смртност

Кључни индикатор: Стопа смртности деце испод 5 година

Дефиниција: Смртност деце испод 5 година на 1.000 новорођених

Јединица мере: на 1.000 новорођених

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије ,

Тема: Здравље

Област: Смртност

Кључни индикатор: Очекивано трајање живота у добром здрављу

Дефиниција: Просечан број година који се очекује да особа доживи, ако је позната стопа смртности мушкараца и жена у одређеном периоду

Јединица мере: Године живота

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије,

Тема: Здравље

Област: Обезбеђење здравствене бриге

Кључни индикатор: Проценат становништва са приступом примарној здравственој заштити

Дефиниција: Удео становништва које има приступ примарној здравственој заштити

Јединица мере: %.

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије,

Тема: Здравље

Област: Обезбеђење здравствене бриге

Кључни индикатор: Проценат жена које користе неку од савремених метода контрацепције

Дефиниција: Удео жена репродуктивне старости које користе било који метод контрацепције

Јединица мере: %

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије,

Тема: Здравље

Област: Здравствени статус и ризици

Кључни индикатор: Преваленција пушења код деце узраста 13 до 15 година

Дефиниција: Преваленција корисника дувана (укључујући пушење, жвакање и мирисање) у једној или више прилика у 30 дана који претходе истраживању, међу адолесцентима старости 13-15 година

Јединица мере: %

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије, Национална канцеларија за контролу дувана

Тема: Здравље

Област: Здравствени статус и ризици

Кључни индикатор: Преваленција пушења код одраслих узраста 20 и више година

Дефиниција: Преваленција пушача (укључујући цигарете, цигаре, лулу или било који други производ од дувана који се пуши). Пушачи укључују свакодневне, нередовне или повремене кориснике дувана

Јединица мере: %

Надлежне институције: Институт за јавно здравље Србије, Национална канцеларија за контролу дувана

Тема: Здравље

Област: Здравствени статус и ризици

Кључни индикатор: Број самоубистава

Дефиниција: Број регистрованих случајева самоубистава са смртним исходом на 100.000 становника

Јединица мере: Број забележених случајева у полицији /100.000 становника, годишње

Надлежне институције: Министарство унутрашњих послова ,

Тема: Образовање

Област: Ниво образовања

Кључни индикатор: Проценат становништва са ВСС

Дефиниција: Удео становништва радне старости (25-64 године) са факултетским образовањем

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Образовање

Област: Писменост

Кључни индикатор: Стопа писмености одраслих

Дефиниција: Удео одраслог становништва од 15 година навише који је писмен

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Образовање

Област: Ниво образованости становништва

Кључни индикатор: Стопа уписа у основно и средње школство

Дефиниција: Систематски степен уписа становника у основне и средње школе

Јединица мере: % уписаних уодносу на укупан број потенцијалних полазника

Надлежне институције: Министарство просвете и спорта,

Тема: Популација

Област: Становништво

Кључни индикатор: Стопа раста укупне популације

Дефиниција: Просечан годишњи степен промена броја становника у одређеном периоду

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Популација

Област: Становништво

Кључни индикатор: Стопа укупног фертилитета

Дефиниција: Просечан број деце који би био рођен по жени, ако би све жене живеле до краја својих репродуктивних година и рађале децу према стопи рађања за одређену област и период

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Популација

Област: Становништво

Кључни индикатор: Однос зависности старог становништва

Дефиниција: Удео зависног становништва узраста 0-14 и преко 65 година у односу на укупно становништво

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Популација

Област: Становништво

Кључни индикатор: Показатељи унутрашњих миграција становништва

Дефиниција: Регионални распоред становника и кретање становништва између пописа како би се утврдили региони са највећим одливом – приливом становника

Јединица мере: Биланс становништва између два пописа

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Популација

Област: Туризам

Кључни индикатор: Густина туризма у главним туристичким регијама и дестинацијама

Дефиниција: Однос броја туриста и броја становника

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Агенција за развој туризма

Тема: Економски развој

Област: Макроекономске перформансе

Кључни индикатор: БДП по становнику

Дефиниција: Нивои БДП по становнику као однос годишњег или периодичног БДП мерено паритетом куповне снаге и броја становника

Јединица мере: USD

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Економски развој

Област: Макроекономске перформансе

Кључни индикатор: Проценат учешћа инвестиција у БДП

Дефиниција: Удео бруто и нето инвестиција у односу на остварени БДП, изражен као однос бруто производних улагања (амортизације и акумулације) и БДП мерено паритетом куповне снаге

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Економски развој

Област: Макроекономске перформансе

Кључни индикатор: Унутрашњи и спољни дуг

Дефиниција: Годишње праћени подаци о кретању унутрашњег и спољашњег дуга земље како би се проценила одрживост даљих токова

Јединица мере: Унутрашњи и спољни дуг као проценат од БДП-а

Надлежне институције: Републички завод за статистику , Министарство финансија НБС

Тема: Економски развој

Област: Макроекономске перформансе

Кључни индикатор: Кретање индекса цена на мало

Дефиниција: Месечни индекси цена на мало у циљу анализирања одрживости постојећег стања или предузимања мера за стабилизацију макроекономских токова

Јединица мере: Месечни индекс цена на мало

Надлежне институције: Републички завод за статистику , Министарство трговине и туризма

Тема: Економски развој

Област: Запосленост

Кључни индикатор: Стопа незапослености

Дефиниција: Удео стварно незапослених лица у односу на укупно активно становништво

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Национална служба запошљавања

Тема: Економски развој

Област: Запосленост

Кључни индикатор: Стопа запослености

Дефиниција: Удео запослених лица у укупном броју радно активних лица (радне снаге)

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Национална служба запошљавања

Тема: Економски развој

Област: Запосленост

Кључни индикатор: Стопа незапослености жена

Дефиниција: Удео стварно незапослених жена у односу на укупно активно становништво

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Национална служба запошљавања

Тема: Економски развој

Област: Запосленост

Кључни индикатор: Стопа незапослености младих испод 28 година

Дефиниција: Удео младих незапослених људи испод 28 година у односу на радну снагу

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Национална служба запошљавања

Тема: Економски развој

Област: Запосленост

Кључни индикатор: Кретање незапослености по регионима

Дефиниција: Посебан проблем представља изузетно висока незапосленост у најнеразвијенијим регионима земље. Стога ће се питањима запошљавања у овим регионима посвећивати посебна пажња.

Јединица мере: Кретање стопе незапослености, посебно младих и високо образованих, у неразвијеним регионима.

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Економски развој

Област: Информационе и комуникационе технологије

Кључни индикатор: Број активних корисника интернета на 100 становника

Дефиниција: Однос броја активних интернет претплатника и укупног становништва. Претплатници су појединци или организације.

Јединица мере: Број претплатника на 100 становника

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Економски развој

Област: Информационе и комуникационе технологије

Кључни индикатор: Број претплатника мобилних телефона на 100 становника

Дефиниција: Однос броја оперативних телефонских бројева и броја становника

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Економски развој

Област: Истраживање и развој

Кључни индикатор: Трошкови за истраживање и развој као проценат БДП

Дефиниција: Укупни домаћи издаци за научна истраживања и експериментални развој, изражени као удео у БДП

Јединица мере: %.

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Републички завод за развој

Тема: Глобално економско партнерство

Област: Трговина

Кључни индикатор: Трговински дефицит

Дефиниција: Разлика између вредности извезених роба и услуга и вредности увезених роба и услуга

Јединица мере: USD

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Глобално економско партнерство

Област: Екстерно финансирање

Кључни индикатор: ОDА као проценат БДП

Дефиниција: Укупна ОDА дата као удео у БДП

Јединица мере: %

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Потрошња и производња

Област: Успостављање равнотеже текуће производње и потрошње

Кључни индикатор: Однос текуће производње и потрошње

Дефиниција: Потребно је стално годишње праћење кретања текуће потрошње и њено усклађивање са оствареним резултатима на плану производње.

Јединица мере: Биланс текуће производње и потрошње (однос створеног БДП-а и укупне потрошње, пораст потрошње само у складу и на основу постигнутог пораста продуктивности рада)

Надлежне институције: Републички завод за статистику , Министарство финансија Министарство за рад и запошљавање

Тема: Потрошња и производња

Област: Коришћење енергије

Кључни индикатор: Потрошња енергије по глави становника

Дефиниција: Количина енергије (нафта, угаљ, гас и електрична енергија) по становнику расположива за дату годину

Јединица мере: GЈ/становнику или тен (тона еквивалентне нафте) по становнику

Надлежне институције: Агенција за енергетску ефикасност,

Тема: Потрошња и производња

Област: Коришћење енергије

Кључни индикатор: Енергетска интензивност (утрошена енергија по јединици БДП мерено у куповном паритету)

Дефиниција: Однос вредности укупно утрошене енергије по јединици оствареног БДП

Јединица мере: МЈ/USD БДП

Надлежне институције: Агенција за енергетску ефикасност,

Тема: Потрошња и производња

Област: Коришћење енергије

Кључни индикатор: Учешће енергије из обновљивих извора у укупној производњи енергије

Дефиниција: Удео енергије добијене из обновљивих извора у укупној производњи енергије

Јединица мере: %

Надлежне институције: Агенција за енергетску ефикасност,

Тема: Потрошња и производња

Област: Стварање отпада и управљање

Кључни индикатор: Стварање отпада

Дефиниција: Годишња количина индустријског и комуналног чврстог отпада који настаје у производњи и потрошњи

Јединица мере: t/становнику, t/1000$ БДП

Надлежне институције: Агенција за заштиту животне средине,

Тема: Потрошња и производња

Област: Стварање отпада и управљање

Кључни индикатор: Стварање опасног отпада

Дефиниција: Укупна годишња количина опасног отпада при индустријским и другим активностима, према дефиницији опасног отпада Јединица мере

Јединица мере: FALSE

Надлежне институције: Агенција за заштиту животне средине, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Потрошња и производња

Област: Стварање отпада и управљање

Кључни индикатор: Количина отпада који се подвргава третману

Дефиниција: Удео отпада који се подвргава рециклажи, компостирању, инсинерацији

Јединица мере: %

Надлежне институције: Агенција за заштиту животне средине,

Тема: Потрошња и производња

Област: Транспорт

Кључни индикатор: Енергетска интензивност саобраћаја

Дефиниција: Потрошња енергије за транспорт у односу на количину терета или број превезених путника и пређено растојање вредност утрошене енергије по јединици новчане вредности остварене у саобраћају

Јединица мере: МЈ/t/km за терет, МЈ/путнику/km за путнике, USD /1000$ БДП

Надлежне институције: Републички завод за статистику,

Тема: Природне катастрофе

Област: Осетљивост на природне катастрофе

Кључни индикатор: Број смртних случајева од природних и технолошких катастрофа

Дефиниција: Удео становништва настрадалог од природних (поплаве, суше, земљотреси, клизишта) и технолошких (саобраћајне несреће, хемијски акциденти, пожари) катастрофа

Јединица мере: %

Надлежне институције: Агенција за заштиту животне средине,

Тема: Природне катастрофе

Област: Осетљивост на природне катастрофе

Кључни индикатор: Проценат становништва који живи у природно ризичним областима

Дефиниција: Удео становништва које живи у областима са ризиком од поплава, земљотреса, клизишта и др.

Јединица мере: %

Надлежне институције: Агенција за заштиту животне средине,

Тема: Атмосфера

Област: Климатске промене

Кључни индикатор: Емисија СО2 по глави становника

Дефиниција: Укупна количина СО2 емитована у атмосферу на територији земље, као последица људских активности (производња и потрошња), у односу на број становника

Јединица мере: t CO2 по становнику

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Центар за климатске промене, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Атмосфера

Област: Климатске промене

Кључни индикатор: Емисије гасова са ефектом стаклене баште

Дефиниција: Антропогене емисије гасова за ефектом стаклене баште (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, CFC и HCFC), умањене за губитке, заједно са индиректним гасовима са ефектом стаклене баште (NOx, CO и VOC без метана).

Јединица мере: Годишња емисија гасова са ефектом стаклене баште у Gg или Gg/становнику и Gg/1000$ БДП. Емисије CH4, N2O, HFCs, PFC и SF6 се могу прерачунати у CO2 еквивалент користећи 100-годишњи потенцијал глобалног загревања

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Центар за климатске промене, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Атмосфера

Област: Оштећење озонског омотача

Кључни индикатор: Потрошња супстанци које оштећују озонски омотач

Дефиниција: Количина материја које оштећују озонски омотач, које су елиминисане према Монтреалском протоколу

Јединица мере: t/становнику, t/1000$ БДП

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Центар за климатске промене, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Атмосфера

Област: Квалитет ваздуха

Кључни индикатор: Амбијенталне концентрације загађујућих материја у урбаним областима

Дефиниција: Амбијенталне концентрације загађења ваздуха озоном, СО, суспендованим честицама, SO2, NOx, VOC укључујући бензен и олово

Јединица мере: μg/m3, ppm или ppb; или удео дана када су прекорачене граничне вредности

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Коришћење земљишта и статус

Кључни индикатор: Промена намене земљишта

Дефиниција: Удео промене намене коришћења земљишта у временском периоду

Јединица мере: %

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Коришћење земљишта и статус

Кључни индикатор: Деградација земљишта

Дефиниција: Промене у природи ресурса земљишта у завиности од врсте и географске локације, које укључују

Јединица мере: ha (величина области и интензитет промена са побољшањем или погоршањем стања)

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Дезертификација

Кључни индикатор: Земљиште деградирано сушом

Дефиниција: Мера величине земљишта погођеног сушом и његов удео у националној територији

Јединица мере: Површина (ha) или % земљишта погођеног сушом

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Пољопривреда

Кључни индикатор: Учешће сталних усева у структури укупно обрадивог земљишта

Дефиниција: Земљиште под сталним усевима је земљиште под усевима који заузимају земљиште за дужи период и не треба да буду поново сађени после сваке жетве

Јединица мере: 1000 ha

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Пољопривреда

Кључни индикатор: Употреба минералних ђубрива

Дефиниција: Обим коришћења ђубрива у пољопривреди по јединици површине пољопривредног земљишта

Јединица мере: kg/ha

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Пољопривреда

Кључни индикатор: Употреба пестицида

Дефиниција: Коришћење пестицида по јединици површине пољопривредног земљишта

Јединица мере: t активне материје пестицида на 10 km2 пољопривредног земљишта

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Шуме

Кључни индикатор: Учешће шумског земљишта у укупном земљишту

Дефиниција: Удео природног и сађеног шумског земљишта негованог у периоду времена у укупном земљишном фонду

Јединица мере: %

Надлежне институције: Национална лабораторија за земљиште и минералне ресурсе, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Земљиште

Област: Риболов

Кључни индикатор: Годишњи улов 5 најзаступљенијих врста рибе

Дефиниција: Годишњи улов 5 најзаступљенијих врста рибе у ондосу на годишњи максимални улов

Јединица мере: t

Надлежне институције: Републички завод за статистику, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Воде

Област: Количине воде

Кључни индикатор: Годишња количина исцрпене подземне и површинске воде, апсолутно и као део од укупне обновљиве количине воде

Дефиниција: Укупна годишња количина исцрпене подземне и површинске воде као удео укупне годишње обновљиве воде за пиће

Јединица мере: m3, %

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Воде

Област: Количине воде

Кључни индикатор: Потрошња воде по секторима

Дефиниција: Удео потрошене исцрпене воде по секторима (домаћинства, индустрија, пољопривреда)

Јединица мере: % од укупно исцрпене воде

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Воде

Област: Квалитет вода

Кључни индикатор: Присуство фекалних бактерија у води за пиће

Дефиниција: Удео ресурса воде за пиће намењене за кућну употребу која садржи концентрације фекалних бактерија више од препоручених према упутствима СЗО за квалитет воде за пиће

Јединица мере: %

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Воде

Област: Квалитет вода

Кључни индикатор: БПК у водотоковима

Дефиниција: Количина кисеоника потребна или потрошена за микробиолошко разлагање (оксидацију) органских материја у води

Јединица мере: mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана на константној температури од 20°C.

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Воде

Област: Квалитет вода

Кључни индикатор: Проценат отпадних вода које се пречишћавају

Дефиниција: Удео отпадних вода које се подвргавају неком облику третмана

Јединица мере: %

Надлежне институције: Национална лабораторија за ваздух и воде, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Биодиверзитет

Област: Екосистеми

Кључни индикатор: Учешће заштићених области у односу на укупну површину

Дефиниција: Површина заштићених екосистема на земљишту или у унутрашњим водама, изражени као удео у укупној површини екосистема

Јединица мере: %.

Надлежне институције: Завод за заштиту природе Србије, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Биодиверзитет

Област: Екосистеми

Кључни индикатор: Површине под изабраним кључним екосистемима

Дефиниција: Процена трендова у постојећим областима идентификованих кључних екосистема, ради процене релативне ефективности мера за заштиту биодиверзитета на нивоу екосистема и као алат за оцену потребе за посебним мерама заштите ради одржања биодиверзитета

Јединица мере: Површина (km2 или ha) одабраних врста екосистема

Надлежне институције: Завод за заштиту природе Србије, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Биодиверзитет

Област: Екосистеми

Кључни индикатор: Индекс угрожених врста

Дефиниција: Индекс се израчунава на следећи начин ENDAN= (M2/3 + B2/3 + F2/3) 0,5 при чему

Јединица мере: Бездимензиони индекс у опсегу од 0 до 1; 0 показује да нема угрожености, а 1 је максимални могући степен угрожености живих врста

Надлежне институције: Завод за заштиту природе Србије, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Биодиверзитет

Област: Врсте

Кључни индикатор: Промене у статусу угрожених врста

Дефиниција: Процена трендова бројности одређених врста, ради сагледавања промена у биодиверзитету и релативне ефективности мера за одржање биодиверзитета

Јединица мере: Број одраслих јединки за одређену област

Надлежне институције: Завод за заштиту природе Србије, Агенција за заштиту животне средине

Тема: Биодиверзитет

Област: Врсте

Кључни индикатор: Учешће угрожених врста у укупном броју врста

Дефиниција: Учешће угрожених врста у укупном броју врста, биљака, сисара, птица, риба и водоземаца

Јединица мере: %

Надлежне институције: Завод за заштиту природе Србије, Агенција за заштиту животне средине

Нема коментара: