петак, септембар 28, 2007

8.8. Информационо комуникационе технологије и економија заснована на знању

Посебан изазов у развоју економије засноване на знању представља стварање услова у којима савремене информационо комуникационе технологије (ИКТ) омогућавају стицање, стварање, ширење и коришћење информација и знања. Да би ИКТ омогућиле стицање, стварање, ширење и коришћење знања за потребе националне привреде засноване на знању, потребно је ИКТ схватити пре свега као инфраструктуру за развој информација и знања, која омогућава да се откривају и стичу нове компаративне предности и да домаћа предузећа воде иновативно и адаптивно пословање.

ИКТ не треба схватати само као алат (средство за аутоматизацију и технолошку модернизацију пословања, повећање продуктивности, једноставније и јефтиније чување података, бржу обраду и бржи пренос података), јер ти алати могу да донесу одређен напредак у пословању, али не и развој. Неопходна претпоставка за адекватне развојне ефекте ИКТ је инфраструктура за развој информација и знања, која треба да омогући националну економију засновану на знању као део глобалне економије. У том смислу неопходно је усагласити Стратегију развоја информационог друштва са Стратегијом одрживог развоја Србије.

Одрживи развој и економија заснована на знању захтевају интензивну улогу инфомационо-комуникационих технологија. Међутим, саме технологије представљају само инфраструктуру за економију засновану на знању. Подаци не подразумевају знање по себи. Битан је начин на који се подаци налазе, стварају и користе.

Влада и њена надлежна министарства морају да иницирају изградњу потребне националне инфраструктуре у функцији подршке ширењу и јачању улоге ИКТ у будућем развоју Србије. Под тиме се првенствено подразумева изградња мреже «широког протока», као неопходне претпоставке за ширење утицаја ИКТ у свакодневном животу и раду. Ради ефикаснијег поспешивања улоге ИКТ мора се усвојити и заокружити институционална инфраструктура у овој области која би била у потпуности усаглашена са регулативама ЕУ.

При разматрању места и улоге ИКТ у будућем развоју економије Србије, посебан аспект имаће систем образовања и оспособљавања младих генерација за најширу и креативну употребу информационих и комуникационих технологија, како би оне могле равноправно да конкуришу на међународном тржишту знања и информација.

Ради успостављања економије засноване на знању као генералног циља одрживог развоја треба дефинисати листу стратешких информационих система које треба развити у Србији, јасно одредити везу стратешких информационих система са другим елементима и процесима информационог друштва чији ће се развој предузети, нпр. услугама е‑управе.

Развој информационо-комуникационих технологија у Србији треба да поправи ефикасност привређивања и да поправи конкурентност националне економије, унапређујући размену и доступност информација, а нарочито електронско пословање, као и привредно-технолошку комуникацију уопште.

Србија још увек нема довољно широку информациону писменост, чак и када су у питању универзитетско и средње образовање. Подаци показују да се ИКТ и Интернет у Србији веома слабо и неефикасно користе; многим становницима Србије нису ни доступни, а чак и тамо где то није случај најчешће се ради о тзв. «пасивном» коришћењу, а не о креативној примени ИКТ. Због тога се пред њу постављају следеће претпоставке:

 • да дефинише листу стратешких информационих система које треба развити;
 • јасно да одреди везу стратешких информационих система са другим елементима и процесима информационог друштва чији ће се развој предузети, нпр. услугама е‑управе;
 • да подиже информациону писменост у оквиру развоја кључних компетенција и у том контексту да промовише креативно и системско размишљање, као и систем доживотног учења у области информационих технологија;
 • да поправи ефикасност и ефективност информатичког образовања;
 • да обезбеди системски приступ коришћењу јавних података од националног практичног и теоријског значаја.

Тај процес је могућ само у контексту обезбеђења националне политике за изградњу националне информационе инфраструктуре, која ће одговарати потребама привреде, грађана и успостављања е-владе. У том смислу у Србији су неопходне акције широког фронта, као например креативне мреже "учимо да успемо са НИИ" и "ИКТ за одржив развој“ итд.

Да би се укључила у глобални информациони систем и који омогућава већу ефикасност и развој економије засноване на знању, Србија у наредном периоду приоритетно и трајно треба да обезбеди и постиче:

 • поправљање стања опште информатичке писмености;
 • доследно спровођење концепта е-владе;
 • подстицање ширег коришћења и веће доступности интернета на послу, у школама и у породицама;
 • подстицање провајдера широког протока;
 • локално, привредно, национално и глобално умрежавање;
 • развој и истраживања у области информационих система, електронског пословања и информационо-комуникационих технологија уоппште.
Основни циљеви и задаци у области развоја ИКТ у Србији у будућем периоду треба да буду:
 • стварање отвореног и конкурентног тржишта модерних телекомуникација;
 • стварање савремене телекомуникационе инфраструктуре државне управе и локалне самоуправе;
 • реализовање Универзалног сервиса телекомуникационих услуга у складу са Законом о телекомуникацијама;
 • повећање броја корисника Интернета;
 • увођење електронске управе и подстицање развоја електронског пословања у свим областима (развој е-трговине, е-образовања, е-здравља, е-банкарства, електронског плаћања и др.);
 • подстицање развоја јавних сервиса и осталих садржаја доступних на Интернету, намењених грађанима и привреди;
 • ширење тржишта информационих производа и услуга информационог друштва;
 • развој законодавног оквира ради уређивања свих пословних и других електронских докумената, процедура, процеса и података и њихово усклађивање са законодавством ЕУ, уз прихватање међународно хармонизованих стандарда ИКТ;
 • успостављање електронског система јавних набавки;
 • промоција информационог друштва, заштита интелектуалне својине и коришћење лиценцираног софтвера у информационим системима и на Интернету.

Нема коментара: