петак, септембар 28, 2007

10. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Један од националних приоритета за достизање одрживог развоја у Србији односи се на заштиту и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса. То подразумева интеграцију и усаглашавање циљева и мера свих секторских политика, хармонизацију националних прописа са законодавством ЕУ и њихову пуну имплементацију, за шта је од приоритетне важности усвајање и спровођење Националног програма заштите животне средине уз одговарајуће акционе планове. Усвајање и примена Националне стратегије одрживог коришћења ресурса и добара утицаће на смањење притиска на природне ресурсе У циљу интегрисања политике животне средине у остале секторске политике, посебно у сектор просторног и урбанистичког планирања, потребно је јачати капацитете за примену стратешке процене утицаја на животну средину политика, планова и програма, у складу са законом. Усвајање Стратегије просторног развоја Републике Србије је један од приоритета. Потребно је даље јачање капацитета Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине и Фонда за заштиту животне средине.

Развој чистијих технологија, повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије, свакако ће утицати на смањење загађења животне средине. Највећи потенцијал за повећање енергетске ефикасности је смањење потрошње топлотне енергије (по проценама више од 50%), побољшаном изолацијом у зградама и смањењем броја домаћинстава која користе електричну енергију за грејање. Велики потенцијал за побољшање енергетске ефикасности постоји и у индустријском сектору. Енергетска ефикасност је троструко нижа од светског просека, а непропорционално је висок степен стварања индустријског отпада по јединици производа и нерационално је коришћење сировина. Србија, са око 138 kg произведеног индустријског отпада на 1000 USD бруто домаћег производа, спада у ред земаља са високом интензивношћу генерисања отпада. Промовисање обновљивих извора енергије захтева увођење подстицајних мера што ће охрабрити приватне инвестиције у енергетски сектор и ојачати конкурентност на пољу енергетике и економије уопште.

Нема коментара: